วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7


1. จงอธิบายถึงผลกระทบของเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้

  1.1        ด้านเศรษฐกิจ
    = ทำให้สังคมมีชีวิตที่เร่งรีบและมีการแข่งขันที่สูง คนที่ใช้สมองจะมีเงินเดือนมากกว่าคนใช้แรงงานทำให้เกิดคนชั้นกลางมากขึ้น และส่งผลถึงสิ่งแวดล้อม เพราะเมื่อมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยการทำลายสิ่งแวดล้อมก็จะทำได้เร็วขึ้น

  1.2        ด้านการศึกษา
       =การเรียนรู้สามารถเปลี่ยนแปลงได้เร็วซึ่งทำให้เปลี่ยนไปจากรูปแบบเดิม เช่นผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนหรือวิชาที่ตัวเองชอบได้เองโดยไม่ต้องมีตรารางเรียน และเทคโนโลยียังส่งผลถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม เมื่อสิ่งแวดล้อมไม่ได้การเรียนการสอนก็จะได้รับผลกระทบตามมาด้วย

  1.3        ด้านกฏหมาย ศีลธรรม จริยธรรม
     = ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เมื่อชีวิตมีความเร่งรีบ มีการแข่งขันที่สูงทำให้คนในสังคมเกิดการเห็นแก่ตัวไม่สนใจคนรอบข้างคิดหาแต่หนทางที่จะเอาเปรียบเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ต่อตนเองโดยไม่คิดว่าคนอื่นจะเดือดร้อนเพียงใด

2.จากผลกระทบข้อที่ 1 นักศึกษาคิดว่า ผลกระทบด้านใดมีผลต่อการดำเนินชีวิตของนักศึกษามาก
  ที่สุด จงอธิบายมาพอสังเขป
 =  ด้านเศรษฐกิจ เพราะ เป็นปัจจัยหรือปัญหาหลักของทุกปัญหา เช่น ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากการผลิตสินค้าที่ออกมาใหม่อยู่ตลอด เกิดการแข่งขันที่สูง สิ่งแวดล้อมรอบตัวถูกทำลายส่งผลไปถึงเรื่องของสุขภาพที่จะเกิดขึ้นตามมา

3.จงบอกผลดีของการนำเทคโนโลยีมาใช้ ในด้านการเรียนและการดำรงชีวิตประจำวันของนักศึกษา
    = ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีเนื้อหาที่หลากหลาย การสืบค้นข้อมูลต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ได้รับข่าวสารใหม่ๆอยู่ตลอดทำให้สามารถปรับตัวหรือการใช้ชีวิตได้ทันเหตุการณ์

4.จงบอกผลเสียของการนำเทคโนโลยีมาใช้ ในด้านการเรียนและการดำรงชีวิตประจำวัน
  ของนักศึกษา
    =ทำให้เกิดช่องว่างทางการศึกษา เช่น ระหว่างเด็กที่อยู่ในเมืองกับเด็กที่อยู่ตามชนบท และการเรียนรู้อาจมีความเบื่อหน่ายเพราะเด็กต้องเรียนเรื่องเดิมๆอยู่ตลอดเด็กจึงไม่ใส่ใจจึงทำให้การเรียนไม่เิกิดความรู้ และทำให้การใช้ชีวิตเป็นไปอย่างไม่มีความสุขเพราะ การมีชีวิตที่เร่งรีบ บวกกับการมีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นตามไปด้วย

อนวัช ธนสีลังกูร   2/3  เลขที่ 25   54091302153

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น