วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3

1. ยกตัวอย่างลักษณะของงานไฮเปอร์มีเดีย

ตอบ=  ไฮเปอร์มีเดีย (สื่อหลายมิติ)
เป็นการใช้คอมพิวเตอร์นำเสนอข้อมูลหรือเนื้อหาความรู้ต่างๆ ทั้งในรูปของ ข้อความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว โดยผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงไปมาระหว่างส่วนต่างๆ ของบทเรียนได้อย่างรวดเร็วตามต้องการ ไฮเปอร์มีเดียเป็นการขยายแนวความคิดมาจากไฮเปอร์เทกซ์ อันเป็นผลมาจากพัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่สามารถประสมประสานสื่อหรืออุปกรณ์หลายอย่าง(Multiple media) ให้ทำงานไปด้วยกันซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวโดยทั่วไปนิยมเรียกว่า มัลติมีเดีย (Multimedia)

 2.ให้นักศึกษาค้นหาข้อมูลประเภทไฮเปอร์มีเดียมานำเสนอหน้าชั้นเรียน

ตอบ=   ไฮเปอร์มีเดียสามารถใช้สำหรับจุดประสงค์ที่แตกต่างกันที่สำคัญ 3 ประการ
1.การสืบค้น Browsimg ใช้เป็นเครื่องมือในการค้นหาหรือสืบไปในข้อมูลสารสนเทศหรือบทเรียนต่างๆ
2.การเชื่อมโยง Linkimg ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงไปยังแฟ้มข้อมูลต่างๆ
3.สร้างบทเรียน Authoring หรือสร้างโปรแกรมการนำเสนอรายงานสารสนเทศต่างๆ

3.ยกตัวอย่างลักษณะของโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในงานไฮเปอร์มีเดีย

ตอบ=  โปรแกรมสำหรับสร้างงานไฮเปอร์มีเดียเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศสามารถใช้ภาพ เสียง ตัวอัษรและการเคลื่อนไหวได้อย่างสมบูรณ์

4.นักศึกษาทดลองใช้โปรแกรมสร้างงานไฮเปอร์มีเดีย
เช่น ToolBook, Macromedia, Director, Macromedia Authoware อย่างน้อย 1 โปรแกรม


ตอบ=  โปรแกรมศึกษามาคือโปรแกรมขั้นตอนในการสร้างสื่อมัลติมีเดียไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบทเรียนรูปแบบใด จะเริ่มด้วยการกำหนดหัวเรื่อง เป้าหมาย วัตถุประสงค์ แลพกลุ่มเป้าหมายสื่อมัลติมิเดียจะมีอยู่ 7 ขั้นตอน
1.ขั้นการเตรียม
2.ขั้นตอนการออกแบบการเรียน
3.ขั้นตอนการเขียนผังงาน
4.ขั้นตอนการสร้างสตอรี่บอร์ด
5.ขั้นตอนการสร้างและการเขียนโปรแกรม
6.ขั้นตอนการประกอบเอกสารประกอบบทเรียน
7.ขั้นตอนการประเมิณผลและแก้ไขบทเรียนอนวัช ธนสีลังกูร 2/3 เลขที่ 25

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น